ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 2279 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69Ζ3ΩΛΥ-ΓΜΨ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/377 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1881 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΒΝΩΛΥ-357 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/376 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2280 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Α2ΑΩΛΥ-Θ19 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/378 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΓΦΞΩΛΥ-ΕΙ5 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/381 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΨΗΩΛΥ-ΟΩΥ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/379 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΟΥΩΛΥ-ΛΦ4 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/380 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΟΚΟΠΤΙΚΑ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥλΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 70ΙΦΩΛΥ-ΓΡ0 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/382 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Η-Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6Ω5ΩΛΥ-ΖΟΔ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικονομικού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΓΥΩΛΥ-ΛΩ6 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 689ΞΩΛΥ-ΜΨ7 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΚΨΩΛΥ-ΧΡ3 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65Χ3ΩΛΥ-2ΥΓ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΥΣΩΛΥ-ΖΩΠ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΩΘΩΛΥ-ΡΧΗ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΚΠΩΛΥ-63Τ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/370 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 29237/17)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64ΗΨΩΛΥ-ΠΞΜ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/134 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΙΨΔΩΛΥ-Δ54 11/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 347 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 6.000,00 € για Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ79ΩΛΥ-ΔΨΕ 11/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 358 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.000,00 € για Συντήρηση αρδευτικών πηγών θέση Τρανή βρύση Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΙΔ9ΩΛΥ-Κ49 08/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 354 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.218,18 € για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΘΛΩΛΥ-39Ψ 08/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 279 280 281 282 283 937