ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 47/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΛΥΩΛΥ-ΑΞ8 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 47/2018 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 46/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Α' κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΒΕΩΛΥ-2ΒΗ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 46/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 46/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΗΠΩΛΥ-ΟΟΞ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/52 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Χ2ΟΩΛΥ-ΚΩ8 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/51 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 42/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΨΣΩΛΥ-1ΜΛ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 42/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΔΡΩΛΥ-ΞΓ3 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/50 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΠ6ΩΛΥ-ΧΛΔ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 41/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΦΩΩΛΥ-ΗΡΨ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 41/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 40/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ7ΑΩΛΥ-ΠΧΩ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 40/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 40/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/33
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΥΩΩΛΥ-ΓΨΘ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/33
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩΔΙΩΛΥ-ΚΧΖ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 38/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2018: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 78ΗΤΩΛΥ-0Γ3 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 38/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ (ΘΕΣΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΛ7ΩΛΥ-037 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΤΗΣ (ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ4ΩΚΩΛΥ-Ε0Ι 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για έργα κάτω των ορίων , έγκριση δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 72ΩΦΩΛΥ-Τ9Φ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 73 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 44/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Β2ΩΛΥ-ΩΜΗ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 44/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 44/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 43/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΙΞΩΛΥ-ΑΗΒ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 43/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 43/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 1911/18)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΜ5ΩΛΥ-6ΡΩ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 36/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΡΡΩΛΥ-ΣΡΧ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 36/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΑΓΩΩΛΥ-ΨΛΣ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 279 280 281 282 283 1,006