ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 45/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Λαμπερού για απόληψη καυσοξύλων δρυός"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Χ5ΩΛΥ-Π3Τ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 45/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 45/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 157/2017 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61Β1ΩΛΥ-1ΕΧ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/84 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΟΣ7ΩΛΥ-1Υ1 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων και κατακύρωση αποτελέσματος τ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Δ07ΩΛΥ-8ΨΡ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Τ0ΧΩΛΥ-ΒΝ9 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 68ΟΕΩΛΥ-5Δ7 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΜΕΩΛΥ-Β4Κ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1253 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ. ΜΗΝΩΝ 1ος - 3ος 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8Κ2ΩΛΥ-16Υ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΘΓΩΛΥ-68Ε 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/82 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΝΙΦΩΛΥ-Π08 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΗΡΩΛΥ-ΥΞ8 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΦΡΩΛΥ-ΧΗΛ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΒΖΩΛΥ-9ΜΩ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/78 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΡΚΩΛΥ-ΜΛ2 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/77 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΝΔ1ΩΛΥ-ΩΞΜ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/76 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΓΞΩΛΥ-ΤΥ5 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΒΒΩΛΥ-Υ9Λ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60Δ4ΩΛΥ-ΞΒΞ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Eπιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, έγκριση μελέτης και επαν
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΨΙΩΛΥ-Χ4Ω 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 74 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΔ0ΩΛΥ-ΗΕ1 30/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 278 279 280 281 282 1,007