ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2255 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΗ4ΩΛΥ-ΗΚΔ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/388 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΜΖΩΛΥ-ΞΟ7 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/385 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ e-postirixis)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Λ9ΨΩΛΥ-ΑΛ9 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/384 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση υποβολής δικαιολογητικών στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 το
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Μ2ΩΛΥ-ΛΕΕ 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 363 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ρ6ΝΩΛΥ-6ΑΕ 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΧ7ΩΛΥ-Χ5Υ 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 196/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΗΖΩΛΥ-ΤΓΟ 15/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 359 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια χρωμάτων για αποκατάσταση χρωματισμού Δημοτικών κτηρίων από θεομηνία
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛ96ΩΛΥ-ΘΤ9 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4302 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΖΨΩΛΥ-ΠΘΙ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4301 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΝΣΩΛΥ-ΩΘΒ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4300 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΓΜΩΛΥ-4ΤΞ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4299 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΗΨΩΛΥ-40Ι 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73ΡΑΩΛΥ-4ΘΙ 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΛΡΩΛΥ-57Υ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/383 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΤΚ3ΩΛΥ-Η7Ξ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2239 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ζ25ΩΛΥ-1Ξ1 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/372 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΗ 3089 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75ΥΒΩΛΥ-ΒΟΦ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/371 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2255 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΡΛΩΛΥ-ΩΕΙ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/374 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2261 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ν7ΑΩΛΥ-ΦΡΥ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/373 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1879 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Κ4ΩΩΛΥ-ΙΤΞ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/375 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 278 279 280 281 282 937